Author Archive of Admin

Vai trò quan trọng của Media Literacy

test

Read more
Tuổi mới cho những hoài bão mới
3 dự án trọng tâm của năm 2011

Xuất bản Sách, Báo điện tử và Đào tạo là ba dự án chính mà các thành viên Nhóm Truyền thông mới (VNMG) sẽ tập trung thực hiện trong năm 2011. [caption id="attachment_90" align="aligncenter" width="604"] Các thành viên Dự án Xuất bản Sách café gặp mặt[/caption] Với tầm nhìn trở thành một vườn ươm các ý tưởng truyền thông sáng tạo, sau 3 tháng thành lập, Nhóm đã

Read more

    Facebook