Khóa học

PR và quản lý truyền thông cho dự án xã hội

Làm phim ngắn

Tổ chức sự kiện

Kỹ năng chụp ảnh

Tranh biện (Debate)

Thiết kế đồ họa 

Làm Radio và Vlog

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Facebook